Karate-Anzüge

KarateGi-Basic-10-11/ 17024 Karate-Gi Basic 100/110 cm 25,00 EUR

KarateGi-Basic-12-13/ 17025 Karate-Gi Basic 120/130 cm 26,00 EUR

KarateGi-Basic-14-15/ 17026 Karate-Gi Basic 140/150 cm 28,00 EUR

KarateGi-Basic-16-17/ 17027 Karate-Gi Basic 160/170 cm 30,00 EUR

KarateGi-Basic-18-19/17028 Karate-Gi Basic 180/190 cm 36,00 EUR

KarateGi-Basic-20-21/ 17029 Karate-Gi Basic 200/210 cm 43,00 EUR